Standard Blow Down Muffler

SKU: 294599S
  • CO2 blow down noise reduction muffler.